SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Missie en visie

Samen werken aan jouw toekomst

In het strategische plan beschrijven we de ambities van SPON en haar scholen voor de komende vier jaar. Om de koers te bepalen kijken we naar de richtlijnen vanuit onze statuten, de interne en externe ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdhulp en wat de wet- en regelgeving voorschrijft.

 

Samen werken aan jouw toekomst!

De missie, de belofte van SPON is: Samen werken aan jouw toekomst! Dat geldt voor de leerlingen die aan ons worden toevertrouwd. Samenwerken doen we ook met de ouders/verzorgers die we als partners zien. Het geldt zeker ook voor onze medewerkers. We doen het samen.
In dit strategische plan beschrijven we de koers en de ambities van SPON en haar scholen voor de komende vier jaar.
In 2017 is de intentie uitgesproken om bestuurlijk te fuseren met het Griendencollege, een vmbo-school in Sliedrecht. In dit plan is rekening gehouden met de beoogde bestuurlijke fusie per 1 januari 2019

Onze missie

Wij zijn van mening dat ieder kind en iedere jongere een volwaardige plaats in de maatschappij verdient, met recht op leren, wonen, werken en een zinvolle besteding van de vrije tijd. In nauwe samenwerking met de leerlingen, ouders/verzorgers en samenwerkingspartners verzorgen de SPON-scholen passend en gespecialiseerd onderwijs.

Onze visie

SPON verzorgt passend onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar in de regio Drechtsteden en Gorinchem. Ons onderwijs biedt kleinschaligheid, individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de didactische en pedagogische mogelijkheden van onze leerlingen.
Waar nodig werken wij intensief samen met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod kunnen verzorgen.
Ons gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.


Het volledige Strategisch Plan 2018 - 2021 kunt u hier downloaden. 

Kernwaarden van SPON

  • Open: we zijn toegankelijk in denken en doen.
  • Betrokken: we verplaatsen ons in de situatie van een ander.
  • Betrouwbaar: we doen wat we zeggen.
  • Bekwaam: we zijn goed in wat we doen.
  • Respectvol: we onderkennen en waarderen verschillen.